ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού  εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ  και δεκαπέντε λεπτών με το Φ.Π.Α (185.997,15€).
 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2514026355
Telefax: 2541026355
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr
Κωδικός NUTS: GR 112
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV31681410-0, 31520000-7, 34993000-4, 31411000-0
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR 112
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και συγκεκριμένα αφορά, τη συντήρηση και επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των διάφορων κοινόχρηστων χώρων, οδών και πλατειών του Δήμου Ξάνθης, καθώς και τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την παραγγελία τους.
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και η προσφορά αφορά το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού.
 5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: δεν υπάρχουν
 6. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 6η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 30ηΟκτωβρίου 2017 και η ώρα έναρξης η 10:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 6η Νοεμβρίου 2017 και η ώρα λήξης 15:00΄.
 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες
 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.20.6691 – 02.20.6699.01 – 02.10.6261.01 – 02.20.7135.02 – 02.10.6262 – – 02.30.6262 – 02.35.6262 – 02.35.7332.02 του προϋπολογισμού 2017 – 2018 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 127/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης), και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 517 – 518 – 520 – 519 – 521 – 522 – 523 – 524
 11. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017. (άρθρο 379 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016).
 12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, δημοσίευση της προκήρυξης, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε τρεις τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Ξάνθης, ενώ θα αποσταλεί για ανάρτηση και στο Επιμελητήριο Ξάνθης.