Πρόσκληση  18ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη)

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ. πρωτ. 8329/21-10-2016  σύμβασης παροχής υπηρεσιών  (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη)

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ. πρωτ. 9052/9-11-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΠΑΠ» Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2017. (Εισήγηση: κ. Γκασδάρη Αντωνία)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Γιοβανόπουλος Άγγελος)

6ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) με βάση τον Ν. 3879/2010, αποδοχή της πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) –Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

7ο ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αρ. 174/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου και έγκριση για την παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Θαλασσιάς για τη στέγαση Ειδικού Γυμνασίου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

8ο ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αρ. 30/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου και έγκριση για την παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τοξοτών για τη στέγαση Μουσείου Απολιθωμάτων. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας Σχολικών Κλήρων. (Εισήγηση: Στέρης Χρήστος)

10ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών. (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                      

11ο ΘΕΜΑ: Αναστολή ισχύος του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Τοπείρου έως 31-12-2017. (Εισήγηση: Δήμαρχος)