ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δικαιώνεται ο Δ. Γαλανόπουλος για την ένσταση του στην κατοχύρωση του διαγωνισμού για το κάμπινγκ Μυρωδάτου-Δήλωση Δ. Γαλανόπουλου

 

Τελικά δικαιώθηκε ο Δ. Γαλανοόπουλος,  δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Αβδήρων, ο οποίος ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων, εξέφρασε ευθέως την άποψη ότι η απόφαση για την κατοχύρωση του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κάμπινγκ, στον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο του Γ. Τσιτιρίδη, εκπρόσωπο Βουλγάρικων συμφερόντων είναι παράνομη.

Την θέση του Δ. Γαλανόπουλου επιβεβαιώνει πλέον η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία ακυρώνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Τον λόγο πλέον, σύμφωνα με τον Δ. Γαλανόπουλο, έχει η νομιμότητα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο σύμβουλος, μέλος της οικονομικής επιτροπής Δ. Γαλανόπουλος, δήλωσε στην Xanthitimes.gr: «Ανίκανος ο δήμαρχος Αβδήρων Γ. Τσιτιρίδης να χειριστεί σοβαρά θέματα του Δήμου Αβδήρων όπως αυτό με το κάμπινγκ. Για δεύτερη φορά χάνει χρήματα για τον δήμο Αβδήρων και είναι υπεύθυνος αποκλειστικά ο Δήμαρχος Αβδήρων Γ. Τσιτιρίδης»

Ακλουθεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ:

23 Νοεμβρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 13048 Ταχ. Δ/νση :Περγάμου 14 Τ.Κ. :67100, Ξάνθη Πληροφορίες: Ι. Καρπούζης Τηλέφωνο :2541024408

Fax :2541070410 e-mail :ikarp@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1) IVO CHUKOV του ILIEV Αντίκλητος Ελευθεριάδης Παναγιώτης Ηρώων 101 67131 Ξάνθη (με απόδειξη)

2) Δήμο Αβδήρων (με απόδειξη) ΘΕΜΑ: ΄΄ Εξέταση Προσφυγής του κ. IVO CHUKOV του ILIEV κατά της υπ. αρ. 123/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων.΄΄

Α Π Ο Φ Α Σ H Ο ΓΕΝNIKΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤHΣ ΑΠΟΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΜΑȀΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 72, 225, 227, 238 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010),

  1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006).
  2. Το Π.∆ 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010),
  3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2010).
  4. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 τεύχος Α΄): Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
  5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 . Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
  6. Την αρ. πρωτ. 12508/17-08-2016 διακήρυξη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου, γνωστού ως Κάμπινγκ Μυρωδάτου, έκτασης 29.392,83 τ.μ. ».
  7. Την από 07.10.2016 κατατεθείσα προσφυγή του κ. IVO CHUKOV κατοίκου του Πλόβντιβ Βουλγαρίας.
  8. Τη µε αριθμ. 123/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων µε θέμα « Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού διενεργηθείσης φανερής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Παραλία Μυρωδάτου γνωστού ως ¨Κάμπινγκ Μυρωδάτου έκτασης 29.392,83 τ.μ.¨.
  9. Το µε αρ. πρωτ. 12272/07.10.2016 έγγραφό µας προς το Δήμο Αβδήρων, µε το οποίο ζητήθηκαν στοιχεία και απόψεις για την εξέταση της προσφυγής και το αριθμ. πρωτ. 16299/19- 10-2016 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Αβδήρων. Αφού σκεφθήκαμε σύμφωνα με το νόμο Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /7 .6.2010) – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης – ορίζεται ότι: « 1 “. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ….
  10. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της …. ».

Τέλος, µε το άρθρο 238 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225,226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ., οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση …».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Επειδή η από 07-10-2016 προσφυγή του «κ IVO CHUKOV του ILIEV», ασκήθηκε εντός της προβλεπόμενης από τις παραπάνω διατάξεις προθεσμίας και κατά έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος ως συμμετέχων στη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία του ∆. Αβδήρων για τη εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου» .

Ως εκ τούτου θεωρείται τυπικά δεκτή και εξετάζεται.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.».

Επειδή σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (Α’ 77), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων είναι πλειοδοτική (άρθρο 5 παρ. 1, 2 και 4), ότι η διακήρυξη της δημοπρασίας αναφέρει………. το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (άρθρο 3 παρ. 2, Α’ περ. δ) και ότι εάν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο κρίνει ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία (άρθρο 6 3 παρ. 2 περ. α και 5).

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι: Με την αριθμ. 97/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων, εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου και δημοσιεύθηκε νόμιμα η 12508/17-08-2016 διακήρυξη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Στο διαγωνισμό που διεξήχθη στις 20-9-2016 συμμετείχαν δύο (2) ενδιαφερόμενοι και συγκεκριμένα 1) ο κ. Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη του Σαλή Μεμέτ (δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Σινάν Καβάζ) και ο κ. IVO CHUKOV.

Κατά του 20-09-2016 πρακτικού δημοπρασίας υπεβλήθη ένσταση του του κ. IVO CHUKOV δια του πληρεξουσίου του κ. Ελευθεριάδη Παναγιώτη του Λεοντίου.

Στη συνέχεια με την αριθμ. 123/2016 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων ενέκρινε το από 20-09-2014 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας αποδεχόμενη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας για την απόρριψη της ένστασης του κ. IVO CHUKOV και κατακυρώθηκε η δημοπρασία στον Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη.

Κατά της παραπάνω απόφασης κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η από 07-10- 2016 προσφυγή του κ. IVO CHUKOV με την οποία ζητά την ακύρωση της αριθµ. 123/2016 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Αβδήρων για τους παρακάτω λόγους: α) Η αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά του πλειοδότη Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη δεν είναι αριθμημένα και μονογραμμένα και Β) Δεν αναγράφεται η διεύθυνση του διαγωνιζόμενου Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη στο γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης .

Ως προς τον πρώτο λόγο της προσφυγής ότι: όλες οι σελίδες της αίτησης και των συννημένων δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι αριθμημένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, στο άρθρο 5 της 12508/17-8-2016 διακήρυξης αναφέρεται ότι…… στην αίτηση θα αναφέρονται αριθμημένα αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτουν και όλες οι σελίδες θα πρέπει να είναι µονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο και να έχουν συνεχή αρίθμηση. Επειδή, η διακήρυξη του διαγωνισμού, ως κανονιστική πράξη, δεσμεύει με τους όρους της τόσο τους τρίτους, προς τους οποίους απευθύνεται, όσο και το νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει το σχετικό διαγωνισμό, το οποίο υποχρεούται εφεξής και μέχρι τέλους της διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει το όσα ορίζονται σε αυτήν προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού κυρίως με τη μορφή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων (βλ. Πρ. VI Τμ. 53/2007, 181/2006, 31/2003, 105/2003). Η παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οι οποίοι πρέπει να ερμηνεύονται στενά και αυστηρά (ΣτΕ 1630/1950), συνιστά παράβαση νόμου και οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣτΕ 2137/1993, ΣτΕ 2162/1990, 3642/1989, 2772/1986). Επειδή η διαδικασία των διαγωνισμών του Δημοσίου είναι αυστηρά τυπική, η συμμετοχή των διαγωνιζομένων πρέπει να τηρεί απόλυτα τους όρους της διακήρυξης υπό το πλήρες περιεχόμενο, κάθε δε παράβαση των σχετικών διατάξεων αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της συμμετοχής των διαγωνιζόμενων.

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 4.8 του άρθρου 5 της διακήρυξης στην οποία αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, παρόλα αυτά ο κ. Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη προσκόμισε δικαιολογητικά μη μονογραμμένα και με έλλειψη συνεχούς αρίθμησης .

Επειδή με τη συνεχή αρίθμηση των δικαιολογητικών και την μονογραφή τους από τον διαγωνιζόμενο, αποτρέπεται η αλλοίωση των στοιχείων του φακέλου συμμετοχής και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η εγκυρότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επειδή εξάλλου η συνεχής αρίθμηση και η μονογραφή από τους υποψηφίους αποτελεί ρητό όρο της διακήρυξης, κρίνουμε τον πρώτο λόγο της προσφυγής ως βάσιμο.

Όσον αφορά στον δεύτερο λόγο της προσφυγής ότι στο γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη δεν αναγραφόταν η διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, στην παρ. 3 του άρθρου 5 της διακήρυξης αναφέρεται ότι… Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων και επί του σώματος αυτής θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) το ονοματεπώνυμο ή η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

Ο κ. Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη προσκόμισε την αριθ.No 820/2016 εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Παρ/κων ΔΟΥ Ξάνθης) από την οποία προκύπτει ότι αναγράφει τα βασικά στοιχεία της διακήρυξης δηλ. τον τίτλο διαγωνισμού, το ποσό της εγγυητικής επιστολής, την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, χωρίς να αναγράφεται η διεύθυνση του, τούτο δε, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς δεν τροποποιεί το σκοπό αυτής ούτε θίγει την εγγυητική αξιοπιστία του υποψηφίου, δεδομένου ότι από τα λοιπά μνημονευόμενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία, προκύπτει, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφιβολίας, ότι η παρασχεθείσα εγγυητική επιστολή έχει όλα τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτούνται για την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Κρίνουμε τον δεύτερο λόγο της προσφυγής ως αβάσιμο Εν όψει των ανωτέρω. Αποφασίζουµε Α. Αποδεχόμαστε την από 07.10.2016 κατατεθείσα προσφυγή του κ. IVO CHUKOV του ILIEV κατά της αρ. 123/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Β. Ακυρώνουμε την αριθ. 123/27-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου Νόμου, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Αναστασία Στυλιανίδου

Με Β’ βαθμό ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού