Με δύο προσκλήσεις ο Δήμος Τοπείρου καλεί τους συμβούλους να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας και Ζωής του Δήμου Τοπείρου.     

  Πρόσκληση  8ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις Βελτίωσης στον Οικισμό Λιβερά – Ίμερα». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
  3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχής». (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
  4. Σύναψη Σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία «Αφοί Μουμτζάκη» για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος ζωής τους (ΟΤΚΖ). (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
  5. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για τα έργα «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Δεκάρχου – Ολβίου» και «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Μέλισσας – Εξοχής». (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
  6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
  7. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου» οικονομικού έτους 2015. (Εισήγηση: Καρκαλιάνη Αναστασία)
  8. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ και του Δήμου Τοπείρου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

xasapis

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του μοναδικού εξής θέματος:

Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β’ (κινητή καντίνα)