Με31 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ της Ξάνθης την Δευτέρα 21 Μαρτίου και ώρα 19:00: Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 21 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ : Ανανέωση αποφάσεων διατήρησης οικόσιτων ζώων σε χωριά και οικισμούς (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)
02ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης των καταστημάτων 24Α και 25 στη Δημοτική Αγορά (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
03ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
04ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης εκμίσθωσης του ακινήτου Γ΄ στην οδό Ζωαγοράς 44 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
05ο ΘΕΜΑ : 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
06ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των όρων της σύμβασης με την Ατλαντική Ένωση ΑΕΓΑ που αφορά την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
07ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 για το Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Ξάνθης έτους 2016 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
08ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης για το διδακτικό έτος 2016 – 2017 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
09ο ΘΕΜΑ : Μίσθωση ακινήτου για χρήση ως κεντρικής αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το έτος 2016 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
10ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο για έγγραφη δήλωση αποδοχής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (εισηγητής Αθανάσιος Πανδρακλάκης )
11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 40/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμήματος εξαγοράς προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης στην οδό Π. Τσαλδάρη 31-33 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 41/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμήματος εξαγοράς προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης στην Σταυρούπολη (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο του 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.8/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την «Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.5/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.11/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με την 8η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.7/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με την 1η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
18ο ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και τροποποίηση της αριθμ.339/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
19ο ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και τροποποίηση της αριθμ.223/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Κιμμερίων και στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση του αθλητικού συλλόγου Xanthi Runners (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση του Σκακιστικού Ομίλου Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
23ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια Μαρίνα Μαϊδου)
24ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)
25ο ΘΕΜΑ : Επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
26ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο για παράβαση του ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)
27ο ΘΕΜΑ : Κατανομή της πίστωσης λειτουργικών δαπανών Α΄ Δόση 2016, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
28ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού έτους 2015 του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
29ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
30ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Εφορείας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
31ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Εφορείας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ