Σύμφωνα με το Λιμενικό Τμήμα Λάγους ο καιρός στην θαλάσσια περιοχή ευθύνης του
Επιδεινώνεται επικίνδυνα και εφιστάται η προσοχή των μελλών των αλιευτικών συλλόγων της περιοχής.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σχετ.: α) Το Αριθ.9 Εγχειρίδιο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Ε.Α.Ν.)
β) Την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στη θα
λάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας.

1.- Σας αναμεταβιβάζουμε Δελτίο επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. που αφορά στην περι-οχή αρμοδιότητάς μας και παρακαλούμε για την άμεση αναμετάδοση αυτού, αδαπάνως για το δημόσιο από τα έγκριτα μέσα σας.
2.- Αλιευτικοί σύλλογοι στους οποίους απευθύνεται το παρόν παρακαλούνται ομοίως για την άμεση και ευρεία προληπτική ενημέρωση των μελών τους.
3.- Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε εξέλιξη επί των ως άνω δυσμενών καιρι-κών φαινομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2541096666 και Fax: 2541096757.