Η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης αποφασίζει για τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
1. Τον προσωρινό αποκλεισμό της ι) αριστερής λωρίδας και ιι) δεξιάς λωρίδας καθώς και στένωση λωρίδας σε οδό με σημαντική κυκλοφορία, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού Κομοτηνής – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Α23), λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής επαγωγικών βρόγχων ανίχνευσης και καταμέτρησης της κυκλοφορίας στη χ.θ. Β16+400.
α) Να διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα από τις λωρίδες κυκλοφορίας και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΟΜΕΟ/0/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..
β) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας, και κατά τις νυχτερινές ώρες να υφίσταται η εργοταξιακή σήμανση.
γ) Σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.
2. α) Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Υπηρεσία μας.
β) Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ. Τ. Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π ).
Άρθρο 2ο
α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ. 4 του Ν.3861/2010 και θα διαρκέσουν μέχρι την 19-12-2015 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου εταιρίας «ΕΥΡ.ΗΛΕΚ Ε.Π.Ε.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, που έχει κατά τόπο και την καθ’ήλη αρμοδιότητα.
γ) Η Παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων Ν. 2696/199 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 « Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.»