Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σύμφωνα με τον Καν (ΕE) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει όσοι από τους παραγωγούς επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ενδιαφέροντος για χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
Οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2015 και θα περιέχουν τα ελάχιστα στοιχεία:
i) της αιτούμενης έκτασης
ii) της περιοχής (Νομός) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση αυτή, και
iii) αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο για την αιτούμενη έκταση.
Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης, καθότι η διαδικασία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016.
Επιπρόσθετα ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν θα ενισχυθούν οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης (για τις άδειες φύτευσης ενισχύεται μόνο η δράση της υποστύλωσης).
Αντίθετα, δικαιώματα φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού, δικαιώματα αναφύτευσης και δικαιώματα από μεταβίβαση που έχουν χορηγηθεί έως 31/12/2015, είτε έχουν μετατραπεί σε άδειες είτε όχι, ενισχύονται μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται .

:« 2η Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το εθνικό αποθεματικό για το έτος 2015»

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει ότι με την 4933/118252/30-10-2015(ΑΔΑ:7Λ8Σ4653ΠΓ-ΜΟ5) Υπουργική Απόφαση κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό, από τις κατά τόπου Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατανέμονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
Π.Ε ΕΒΡΟΥ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 5
Π.Ε ΈΒΡΟΥ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 5
Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ 15
Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ 4
Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ 74
Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ 32
ΣΥΝΟΛΟ 135