Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων Σπυρίδων Γαλανόπουλος
Καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση. Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 12η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΒΑΦΕΪΚΩΝ, ΚΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου).

2. Έκφραση σύμφωνης γνώμης, κατά τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημ. Έργων» άρθρο 57 παράγραφος 4γ – για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ» Προϋπολογισμού 325.000,00 €. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου).

3. Έγκριση παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση οικισμού Π. Κατραμίου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου).

4. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 14, 15 και 16 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Ν. Ζυγού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου).

5. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 και τακτοποιητικών απολογισμών οικονομικών ετών 2010, 2011,2012 και 2014 της Σχολικής Εφορείας του 2/θ Μειονοτικού Σχολείου Βελοχωρίου του Δήμου Αβδήρων – μερική τροποποίηση των αριθ. 55/2011, 98/2012, 135/2013 και 104/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

6. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορους δημότες. (εισηγητής: Δήμαρχος).

8. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2016 (άρθρου 63 και 76 του Ν. 3852/2010). (εισηγητές: Δήμαρχος και Μουργόπουλος Φώτιος Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

9. Έγκριση της αριθ. 59/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση απογραφής περιουσίας-ισολογισμός έναρξης 31-12-2013 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δ. Αβδήρων». (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.).

10. Έγκριση της αριθ. 60/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων». (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.).

11. Έγκριση της αριθ. 62/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.).

12. Λήψη απόφασης διαχείρισης της κατάστασης που βρίσκεται σήμερα η «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων (από αναβολή). (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Δικηγόρος, Νομικός του Δήμου).