Στόχος οι Μηδενικές εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου έως το 2050

O όμιλος JT δεσμεύεται για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο Περιβάλλον

 

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2022 – Την ένταση των προσπάθειών της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, ανακοινώνει η Japan Tobacco Inc. (JT) επισημαίνοντας ότι ο  Όμιλος JT δεσμεύεται επίσης και για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

 

Ο Όμιλος JT αναγνωρίζει την κρίσιμη ευθύνη του να συμβάλλει στη μετάβαση σε μια Κοινωνία χωρίς CO2, δεδομένης της διαρκώς αυξανόμενης παγκόσμιας ανησυχίας για το Περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Όμιλος JT έχει επικαιροποιήσει τους στόχους του για την Ενέργεια και τις Εκπομπές Ρύπων στο πλαίσιο του τρέχοντος «Περιβαλλοντικού Σχεδίου 2030 του ομίλου JT» και στοχεύει να καταστεί έως το 2030 ουδέτερος ως προς τον άνθρακα για τις δικές του δραστηριότητες (*).  Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, ο Όμιλος JT σκοπεύει να επιτύχει τον στόχο αυτό αυξάνοντας το ποσοστό της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Περιβαλλοντικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου JT για την Ενέργεια και τις Εκπομπές Ρύπων περιλαμβάνουν:

  • Τη μετατροπή όλης της ενέργειας που χρησιμοποιεί ο όμιλος σε ενέργεια μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Ο Όμιλος θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων και δεσμεύεται να καταστεί:
    • ουδέτερος από τη χρήση άνθρακα στις δικές του δραστηριότητες έως το 2030 και
    • Net-Zero στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του έως το 2050.
  • Την αύξηση του ποσοστού της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί σε 50% έως το 2030 και 100% έως το 2050. Ο Όμιλος δεσμεύεται να μειώσει τις απόλυτες τιμές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου:
    • από εταιρικές δραστηριότητες και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ή ατμού κατά 47%, σύμφωνα με τη μείωση κατά 1,5οC, έως το 2030 με έτος αναφοράς το 2019.
    • για είδη και υπηρεσίες που προμηθεύεται κατά 28% έως το 2030 με έτος αναφοράς το 2019.

Οι αναθεωρημένοι αυτοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 ευθυγραμμίζονται με τις επιστημονικές απόψεις και αυτή τη στιγμή ο Όμιλος JT προετοιμάζεται για την επικύρωσή τους από την πρωτοβουλία Science Based Targets[1].

 

Με αφορμή την ανακοίνωση των ανανεωμένων στόχων του ομίλου JT η CEO της JTI Hellas κ. Lili Zigoslu, δηλώνει: «Ως κορυφαία διεθνής εταιρεία, πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών ανησυχιών, ειδικά εκείνων που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, αποτελεί τη βάση της επιχειρηματικής μας διαχείρισης. Είμαστε υπερήφανοι για τη θέσπιση νέων στόχων από τον όμιλο JT για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 και με ενδιάμεσο ορόσημο, το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στις δραστηριότητές μας έως το 2030. Σκοπός μας είναι να συμβάλλει δυναμικά και η Ελλάδα στο στόχο αυτό, οδεύοντας προς ένα βιώσιμο μέλλον».

 

(*) Το Net-Zero και η Ουδετερότητα στον Άνθρακα είναι διαφορετικοί όροι.

Η ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα επιτυγχάνεται όταν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) αντισταθμίζονται με τη χρήση πιστώσεων («credits») από έργα που αποφεύγουν ή αφαιρούν τον άνθρακα. Το μηδενικό ισοζύγιο (net-zero) επιτυγχάνεται όταν η ποσότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα σε μια χρονική περίοδο ισοσταθμίζεται από ισοδύναμη ποσότητα που αφαιρείται από την ατμόσφαιρα με έργα αφαίρεσης άνθρακα, όπως η δενδροφύτευση.

Ο Όμιλος Japan Tobacco Inc.

Η Japan Tobacco Inc. είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία προϊόντων καπνού με δραστηριότητες σε περισσότερες από 130 χώρες. Με περίπου 58.000 εργαζομένους, παρασκευάζει και διαθέτει μερικές από τις πιο γνωστές μάρκες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Winston, Camel, MEVIUS και LD. Ο Όμιλος JT δεσμεύεται να επενδύσει σε Προϊόντα Μειωμένου Κινδύνου (RRP) και σήμερα εμπορεύεται τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού με το εμπορικό σήμα Ploom και προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου με το εμπορικό σήμα Logic. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στον φαρμακευτικό κλάδο και στον κλάδο των επεξεργασμένων τροφίμων.  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.jt.com/

 

Η Japan Tobacco International στην Ελλάδα

Η JTI έχει αδιάλειπτη παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και 40 χρόνια και είναι σήμερα η 2η μεγαλύτερη εταιρεία προϊόντων καπνού στην ελληνική αγορά.  Με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η εταιρεία συνεισφέρει ετησίως πάνω από το 2% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας από ΕΦΚ και ΦΠΑ καπνού ενώ προμηθεύεται συστηματικά τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά καπνά για τα προϊόντα της διεθνώς περισσότερο από 40 χρόνια.

Η JTI διαθέτει σήμερα τόσο παραγωγική όσο και εξαγωγική δραστηριότητα στη χώρα. Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα και την αξία της διατήρησης και ανάπτυξης της παραγωγικής μονάδας στην ακριτική περιοχή της χώρας (Ξάνθη), τόσο για την τοπική όσο και την εθνική οικονομία, επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του εργοστασίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  https://www.jti.com/europe/greece

[1] Η πρωτοβουλία SBT (Επιστημονικά Τεκμηριωμένος Στόχος), δημιουργήθηκε το 2015 από το CDP, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, το World Resources Institute (WRI) και το World Wide Fund for Nature (WWF), και επικυρώνει τους στόχους που υποβάλλονται από εταιρείες για να διαπιστωθεί αν διαθέτουν επιστημονική βάση. Εφόσον επικυρωθούν, οι εταιρείες μπορούν να δηλώσουν ότι ο στόχος έχει επιστημονική βάση και ότι ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία των Παρισίων.