Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στις 22-11-2021

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1 Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για το Μεταλλικό Υπόστεγο, το Γραφείο και την Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Αποθήκευσης Στερεών Μή Επικίνδυνων Αποβλήτων και Αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών στο Αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 889 Αναδασμού Αγροκτήματος Μάνδρας Δήμου Αβδήρων με την Δημοτική Οδό Πεζούλας – Μάνδρας (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2 Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την Βιοτεχνία Επεξεργασίας και Κατασκευής Διπλών Κρυστάλλων και Ρολών Ανοιγμάτων στο Αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 74 Διανομής 1930 Αγροκτήματος Ζυγού Δήμου Αβδήρων με την Ασφαλτοστρωμένη Αγροτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
3 Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την Εγκατάσταση  Μονάδας Βιοαερίου ισχύος 499 KW στα Αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 180-183 Αναδασμού Αγροκτήματος Μάνδρας Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
4 Έγκριση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2022 (εισηγητές:Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος  Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας)
5 Εξέταση αιτημάτων κατάργησης αδειών παραγωγού (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος)
6 Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος)
7 Εκποίηση χωρίς δημοπρασία των οικοπέδων του οικισμού Πόρτο Λάγος σύμφωνα με τις με αριθ. 67/2021 και 83/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Κλήρωση οικοπέδων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
8 Εκποίηση χωρίς δημοπρασία των οικοπέδων του οικισμού Πόρτο Λάγος σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.4368/2016, ΦΕΚ Α 21/21.2.2016, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
9 Καθορισμός ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και συντελεστών του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2022 (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
10 Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)
11 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του έτους 2021 (01.07.2021 έως και 30.09.2021) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)
12 Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος)
13 Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
14 Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και του συνεχούς ωραρίου στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων καθώς και την 24 ωρη λειτουργία του τμήματος ανάλογα με τις ανάγκες του (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
15 Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Αβδήρων και Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού μηνιαίου ορίου κλήσεων (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
16 Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων για τη Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2022 (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
17 Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας δημοτικού σχολείου Διομήδειας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
18 Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση υδατορεμάτων Δήμου Αβδήρων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
19 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Γ.Π.Σ. «Παύλος Μελάς» Κουτσού (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
20 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΝΕΑ ΑΣΠΙΣ» Πηγαδίων (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
21 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια Επετειακού συλλεκτικού Λευκώματος – Ημερολογίου έτους 2022 (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος