• Δημόσια και δωρεάν υγεία
 • Καθολική και ισότιμη πρόσβαση
 • Διαφάνεια
 • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων ( ΕΣΠΑ-ΕΤΕ)
 • Μισθολογική αναβάθμιση υγειονομικού προσωπικού
 • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
 • Ενίσχυση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Δημοκρατική λειτουργία
 • Αναβάθμιση υποδομών, εξοπλισμού και υπηρεσιών
 • Αύξηση χρηματοδότησης κατά 1 δις
 • Αύξηση κλινών ΜΕΘ
 • Αυτά ακριβώς ζήτησε από την κυβέρνηση ο πρώην υπουργός  υγείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξανθός που επισκέφθηκε την Ξάνθη για να κάνει αντιπολίτευση ζητώντας από την παρούσα κυβέρνηση να κάνει ότι δέν έκανε αυτός και οι όμοιοι του επί πέντε χρόνια που ήταν κυβέρνηση και φυσικά δεν θα μπούμε στην λογική ποιός τα έκανε περισσότερο “μπάχαλο” στην υγεία οι προηγούμενοι ή οι νύν.
 • Αυτές είναι λογικές για να μπερδεύουν του ήδη “κουρκουτιασμένου” μυαλού των ψηφοφόρων.
 • Θα μείνουμε στον σανό που αμολάει η πολιτική ελίτ της Ελλάδος και αν πιάσει.
 • Αλέξανδρος Παυλικιάνος.