Πρόσκληση  20ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγήτρια : Πάλλα Έλλη)

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων  συμβάσεων υπηρεσιών (Ν.4412/2016).  (Εισηγήτρια : Πάλλα Έλλη)

3ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου Τοπείρου από μέλος του υφιστάμενου «ΦΟΔΣΑ»  «ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε.» , λόγω εφαρμογής του Ν. 4555/2018. (Εισηγητής : Δήμαρχος)

4ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης του Δήμου Τοπείρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14, « Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των πόρων» και ειδικότερα η Δράση 14.6i.26.2- 4.2. : « Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» (Εισηγητής : Δήμαρχος)