ο Τοπικο Συμβούλιο

Υπτγος ε.α Γεώργιος Γεωργιάδης, Πρόεδρος

Ταξχος ε.α. Ιωάννης Κουτσαϊμάνης Αντιπρόεδρος

Σχης ε.α   Κωνσταντίνος Δημητριάδης , Ταμίας

Ανχης ε.α Παπάγος Παπανικολάου, Γραμματέας

Ανχης ε.α Θεόδωρος Αμαξόπουλος , Μέλος