Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
Έχοντας υπόψη :
Την με αρ. πρωτοκόλλου 30907/Ε2/23-2-2018 Υπουργική απόφαση «Χορήγηση άδειας έκδοσης
τοπικής προκήρυξης για πρόσληψη ιδιώτη Εμπειροτέχνη Μουσικού»
π ρ ο κ υ ρ ύ σ σ ε ι
την πρόσληψη Εμπειροτέχνη Μουσικού, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της
σχολικής μονάδας (Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης), δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι
προς πρόσληψη, ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών τόσο στον Ενιαίο Πίνακα
Ωρομισθίων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όσο και στον Ενιαίο Πίνακα
Αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018, για τις παρακάτω ώρες και ειδικεύσεις:
– ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στο «ΣΑΞΟΦΩΝΟ», προκειμένου να καλυφθούν έως 4 διδακτικές ώρες
εβδομαδιαίως μαθημάτων της ειδικότητας του.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την αριθμό 63489/Ε2/12.04.2017
Υ.Α. (ΦΕΚ:1314/Β’/13.04.2017), καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (βασικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση) στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης ( Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη, Γραμματεία – Τμήμα
Αναπληρωτών, υπόψη κας. Χατζηπαναγιώτη )
Η προθεσμία υποβολής καθορίζεται από Τετάρτη 28 -02 έως και Πέμπτη 08-03-2018.