Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους φιλάθλους της Skoda Ξάνθης για την Κάρτα Φιλάθλου εξέδωσε η ακριτική ΠΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ, ενημερώνει τους φιλάθλους της, κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, αναφορικά με την ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ, ότι:

• Από την 01/01/2016, βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας ΔΕΝ θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η είσοδος στο γήπεδο, χωρίς την επίδειξη της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ.

Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Π.Α.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση:

α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου,
β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής
γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Στην αίτηση για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου, αναγράφονται, υποχρεωτικώς, με ποινή απαραδέκτου, τα ακόλουθα στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων επιβεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει, με ειδική σημείωση επί της αιτήσεως και ύστερα από έλεγχο των αναγραφομένων στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή στην άδεια παραμονής, στοιχείων της αίτησης:

(α) ονοματεπώνυμο,
(β) όνομα πατρός και μητρός,
(γ) ημερομηνία γέννησης,
(δ) διεύθυνση κατοικίας,
(ε) αριθμός τηλεφώνου,
(στ) ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή,
ζ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Ειδικά, προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων, ηλικίας κάτω των 14 ετών, εκδίδεται κάρτα που αναγράφει όλα τα στοιχεία εκτός του στοιχείου στ που αναφέρεται ανωτέρω».