Με «μικρά» αλλά σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Δημοτών του Δήμου Τοπείρου θα ασχοληθεί στην συνεδρίαση του που θα γίνει την Δευτέρα στις 20:00 στο Εύλαλο σύμφωνα με την πρόσκληση της Προέδρου κ. Πολυχρονιάδου.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Προμελέτη Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου». (Εισηγήτρια: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγήτρια: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
3. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγήτρια: Πάλλα Έλλη)
4. Διαγραφή τιμολογίων βάσει του άρθρου 90 του Ν. 2362/95. (Εισηγήτρια: Πάλλα Έλλη)
5. Οικονομική Ενίσχυση απόρων Δήμου. (Εισηγήτρια: Καλπάκη Θεοδούλη)
6. Έγκριση Γ΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Κ.Π.Φ.Α.» οικονομικού έτους 2015. (Εισηγήτρια: Λερίδου Σοφία)
7. Καθορισμός ειδικότητας και αριθμού μαθητών των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν στο Δήμο για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2015-2016. (Εισηγητής: Κιοσσές Ιωάννης)
8. Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Τοπείρου λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΔΑΝΞ και Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
10. Ορισμός πρακτικογράφου της Δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
11. Ορισμός πρακτικογράφου Εκτελεστικής Επιτροπής. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
12. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.)
13. Έγκριση χορήγησης άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία Τοξοτών. (Εισηγητής: Γρηγοριάδης Γεώργιος)

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του κάτωθι θέματος:
Συναίνεση επιτροπής ποιότητας ζωής για παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων (πλατεών- πεζοδρομίων- και λοιπών κοινοχρήστων χώρων) των αιτούντων: α) Κόπανου Γεωργία στον οικισμό Τοξοτών και β) Shoti Etmond στον οικισμό Τοξοτών.