ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
www.pexanthis.eu/
και στη διαδρομή :
 Υπηρεσίες Π.Ε. Ξάνθης
 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής , θα βρίσκονται αναρτημένα και
επικαιροποιημένα έγγραφα και ενημερώσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα :
 Πιστοποίηση γνώσεων και κατάρτιση επαγγελματιών χρηστών ΦΠ ( με τα
σχετικά θέματα : φορείς κατάρτισης και εξεταστικά κέντρα ,ερωτήσεις
χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γ. φ. κλπ ).
 Κατευθυντήριες οδηγίες ΦΠ
 Φυτουγεία –Φυτοπροστασία
 Γεωργικές προειδοποιήσεις (Δελτία ΓΠ –συμβουλές )
 Συνταγογράφηση γεωργικών Φαρμάκων
 Μητρώο Καταστημάτων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων
 Αιτήσεις
Επίσης σχετικά έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα και
 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ( www.minagric.gr ).
 Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην:
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Τηλ: 2541 3 50191 -50189
Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου