Με πρόσκληση του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Δρεμσίζης καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση: «Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις»:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. Έτος 2018 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :  Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της με αριθμό 28/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Εκποίηση Δημοτικών Εκτάσεων για τη μετεγκατάσταση επαγγελματικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

04ο ΘΕΜΑ :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

05ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

06ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών σε διάστημα 12 μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

07ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της με αριθμό 138/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ, μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στον Δήμο Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2018-2019» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.5133/23-2-2018 πρόσκληση ΙΙ της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή χρηματοδότησης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

09ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

10ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνηση και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης, Αντιδημάρχου και δημότη (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

11ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

12ο ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης σχετικά με τη μεταφορά θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος ΕΠΖ)

13ο ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στον οικισμό Ευμοίρου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος ΕΠΖ)

14ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 52/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

15ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 18/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

16ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 11/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση Ισολογισμού 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

17ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 12/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

18ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 13/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με τον απολογισμό επιχειρησιακού 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

19ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 15/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση του συνεδρίου εκπροσώπων του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)