Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Παναγίας Αρχαγγελιωτίσσης Ξάνθης κατόπιν της υπ  αριθμ. 121/16-4-2018 αποφάσεως, εκθέτει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό δι’  ενσφραγίστων προσφορών την εκμίσθωση ακινήτου, επί της οδού Λεωφόρου Γεωργίου Κονδύλη 50 (περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού, με την επωνυμία ‘’ΚΟΝΑΚΙ’’, συμπεριλαμβανομένου του κτηριακού συγκροτήματος και του προαυλίου χώρου αυτού:

 

1ο) Ο εν λόγω Διαγωνισμός διενεργηθήσεται ενώπιον Επιτροπής, αποτελούμενης εκ του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής και ενός εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως.  Θα διεξαχθεί εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως την 10ην Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Έλληνας πολίτης. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού καταβάλουν την σχετική εγγύηση συμμετοχής χιλίων (1.000) ευρώ, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο για σκοπούς αντίθετους με τα χρηστά ήθη. Εάν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου, θα πρέπει να δηλώσει τούτο προς το Ηγουμενοσυμβούλιο, πριν την έναρξη της διαδικασίας, άλλως θεωρείται ότι συμμετέχει για τον εαυτό του. Στη συνέχεια καταθέτουν τις ενσφράγιστες προσφορές τους. Η Επιτροπή αξιολογήσεως των υποβαλλομένων προτάσεων, εφόσον πρόκειται περί οικήματος Μοναστηριακού, θα λάβει υπ  όψιν: α) τον σκοπό της χρήσεως του οικήματος, β) τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της ανακαινίσεως του κτιρίου κατά τρόπον εναρμονιζόμενο με το περιβάλλον και το ύψος του δαπανηθησομένου ποσού, γ) το προσφερόμενο ύψος του μισθώματος. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες να συνοδεύσουν τας προσφοράς των με σύντομη έκθεση περί των α) και β) σημείων πέραν της οικονομικής τους προσφοράς. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 11:00 πρωινή της 10ης Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη. Με την έλευση της 12ης μεσημβρινής της 10ης Μαΐου η Επιτροπή αποσφραγίζει της προσφορές και εντοπίζει την προσφορά που πλειοδοτεί. Εφόσον η προσφορά αυτή πληροί και τα λοιπά κριτήρια (σκοπός χρήσεως-παρεμβάσεις υπέρ του μισθίου) ανακηρύσσει τον πλειοδότη. Εάν δεν πληροί τα λοιπά κριτήρια προχωρά στην εξέταση της επόμενης πλειοδοτικής προσφοράς. Εν συνεχεία θα υπογραφεί το πρακτικό της δημοπρασίας από τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής και του εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως και τον τελευταίο πλειοδότη. Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η τούτες κριθούν αβάσιμες, καλείται εγγράφως ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει την σύμβαση μίσθωσης εντός δέκα ημερολογιακών ημερών. Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Μονής. Εάν ο πλειοδότης προσέλθει και υπογράψει την σύμβαση μίσθωσης, η εγγύηση συμμετοχής, αντικαθίσταται από εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία ισούται με το διπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την πλειοδοσία. Κατά τη υπογραφή οφείλει ο μισθωτής να προσκομίσει πέραν της εγγυήσεως και βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητος. Εις τους λοιπούς συμμετέχοντες η καταβληθείσα εγγύηση θα επιστραφεί άμα τη υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

2ο) Η εκμίσθωση των ακινήτων θα είναι πενταετούς (5) διαρκείας.

3ο) Ως τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού ορίζεται εκ του Ηγουμενοσυμβουλίου το ποσόν των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) μηνιαίως.

4ο) Άπαντα τα έξοδα δημοπρασίας, δημοσιεύσεις, τέλη, τέλη χαρτοσήμου, συμφωνητικά κλπ. βαρύνουν τον τελευταίον πλειοδότη.

5ο) Κάθε δαπάνη επισκευής και συντήρησης του μισθίου, αναγκαία, επωφελής η και πολυτελής, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμένει υπέρ του μισθίου και μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή, εκτός εάν υφίσταται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ηγουμενοσυμβουλίου. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση και το κόστος έκδοσης των αναγκαίων αδειών πολεοδομίας και κάθε άλλης υπηρεσίας.   6ο) Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος η τυχόν ενστάσεις κριθούν βάσιμες, επαναλαμβάνεται με απλή ανακοίνωση του Ηγουμενοσυμβουλίου, η οποία παραπέμπει στην αρχική διακήρυξη, και η οποία αναρτάται, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την επαναληπτική διεξαγωγή του, στον πίνακα ανακοινώσεων της Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου ή και στην ιστοσελίδα αυτής. 7ο) Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος και δεύτερη φορά, το Ηγουμενοσυμβούλιο δύναται να μειώσει την τιμή πρώτης προσφοράς και εάν και πάλι ο διαγωνισμός αποβεί άγονος δύναται να εγκρίνει την απευθείας εκμίσθωση του ακινήτου, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

8)Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή, αποτελουμένης εκ του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής και του εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως, μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού, εφόσον κρίνει ότι δεν υπηρετούνται για οποιονδήποτε λόγο τα συμφέροντα της Μονής.

Δια περαιτέρω πληροφορίας, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται εις την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09:00 έως 13:00.

 

Εν τη Ιερά Μονή 24/4/2018

ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ